កម្មវិធី

មកដល់ឆាប់ៗនេះ

ចែករំលែកក្តីស្រលាញ់តាមរយៈ ការបិច្ចាកឈាម

កាលបរិច្ឆេទ: 7:00AM - 5:00PM

បើក: 08:00am - 10:00pm

ទីកន្លែង: B1

PEPY Launchpad

កាលបរិច្ឆេទ: 1:00PM - 5:00PM

បើក: 08:00am - 10:00pm

ទីកន្លែង: ជាន់ទី២

កម្មវិធីទាំងអស់

ផ្សារចុងសប្តាហ៍ | Weekend Market

កាលបរិច្ឆេទ:

បើក: 08:00am - 10:00pm

ទីកន្លែង: B1

😎 សកម្មភាពសិល្បៈ និងសិប្បកម្ម | រៀងរាល់​ចុង​សប្ដាហ៍

កាលបរិច្ឆេទ: រៀងរាល់ចុងសប្ដាហ៍

បើក: 08:00am - 10:00pm

ទីកន្លែង: ជាន់ផ្ទាល់ដី