ពត៌មានលំអិតអំពីព្រឹត្តិការណ៍

អាណាចក្រទេពកោសល្យលើកទី២

អាណាចក្រទេពកោសល្យលើកទី២

កាលបរិច្ឆេទ: 15 September 2023 - 16 September 2023

បើក: 08:00am - 10:00pm

ទីកន្លែង: The Heritage Walk B1

ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ចុងសប្តាហ៍នៃការរកឃើញ ការបំផុសគំនិត និងឱកាសការងារ! កម្មវិធីអាណាចក្រទេពកោសល្យលើកទី២ នឹងមកដល់នៅ The Heritage Walk ក្នុងខេត្តសៀមរាប។

ដោយមានការចូលរួមធ្វើបង្ហាញ ពីអ្នកជំនាញជនជាតិខ្មែរជាង ៣០ នាក់ ក្នុងការចែករំលែកនូវចំណង់ចំណូលចិត្ត និងរឿងរ៉ាវរបស់ពួកគេ ដើម្បីបំផុសគំនិតដល់សហគមន៍។ ក្នុងនោះផងដែរ ក៏មានដូចជាក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗ ដែលកំពុងចង់ជ្រើសរើសបុគ្គលិកដើម្បីបំរើសការងារនិងការអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញសំខាន់ៗដែលផ្តល់ឲ្យពីសាលាវិជ្ជាជីវៈផ្នែកពាណិជ្ជកម្មផងដែរ។

កាលវិភាគ៖ (ព័ត៌មានលម្អិតនឹងមកដល់ឆាប់ៗនេះ!) ថ្ងៃសុក្រ​ ទី១៥ ខែកញ្ញា ចាប់ពីម៉ោង ៣រសៀលដល់ម៉ោង ៨ល្ងាច ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៦ ខែកញ្ញា ចាប់ពីម៉ោង ១០ព្រឺកដល់ម៉ោង ៥ល្ងាច