ពត៌មានលំអិតអំពីព្រឹត្តិការណ៍

Ignite

Ignite

កាលបរិច្ឆេទ: 19/OCT/2019

បើក: 01:00pm - 05:00pm

ទីកន្លែង: The Heritage Walk, B1

ចង់ដឹងអត់ថាវាគ្មិនទាំង 8 រូបរបស់កម្មវិធី Ignite Siem Reap មានអ្នកណាខ្លះ? តោះមកស្គាល់ពួកគាត់និងប្រធានបទរបស់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នា! លោកអ្នកអាចទិញសំបុត្រនិងសាកសួរព័ត៌មានបន្ថែមអំពីកម្មវិធី Ignite ជាមួយក្រុមការងារ Ignite នៅផ្សារទំនើប The Heritage Walk នៅថ្ងៃទី 06 តុលា 2019 រឺតាមរយះតំណរនេះ ៖ http://bit.ly/IgniteSR

CONTACT INFO

Tel           : +855 96 44 00 792 / +855 11 46 99 59 / +855 93 20 30 04 / +855 15 46 46 24