ពត៌មានលំអិតអំពីព្រឹត្តិការណ៍

The Heritage Walk 50% Off Car Parking Ticket

The Heritage Walk 50% Off Car Parking Ticket

កាលបរិច្ឆេទ: 01-07/June/2020

បើក: 07:00pm - 10:00pm

ទីកន្លែង: The Heritage Walk-B1

ពិសេសសំរាប់អតិថិជន
ផ្សារហេរីថេកវ៉ក

រាល់ការចំណាយចាប់ពី 20$ ឡើងទៅលោកអ្នក
អាចប្តូរសំបុត្របញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ទៅ50%ទៅលើចំណតឡានរបស់អ្នក។

បញ្ជាក់ ៖
ទីតាំង : បញ្ជរសេវាកម្មអតិថិជន នៅជាន់ B1 មុខផ្សារ LUCKY
សូមភ្ជាប់មកជាមួយបង្កាន់ដៃចំណាយពីហាងណាក៏បាន នៅក្នុងផ្សារហេរីថេក។

CONTACT INFO

Tel           : +855 63 968 007