ពត៌មានលំអិតអំពីព្រឹត្តិការណ៍

បង្វិលកងផ្សងសំណាង

បង្វិលកងផ្សងសំណាង

កាលបរិច្ឆេទ: 20 - 31 December 2021

បើក: 08:00am - 10:00pm

ទីកន្លែង: The Heritage Walk

រីករាយជាមួយនិងការបង្វិល កងសំណាងយករង្វាន់ នៅផ្សារហេរីថេក ជាន់ទី01
ចាប់ពីថ្ងៃទី 20 រហូតដល់ថ្ងៃទី 31 ធ្នូ 2021

ជួបគ្នាចាប់ពីម៉ោង 04ល្ងាច ដល់ ម៉ោង 09យប់។

បញ្ជាក់៖

– រាល់ការចំណាយចាប់ពី 20$ នឹងទទួលការបង្វិលមួយដង។

– សូមភ្ជាប់មកជាមួយបង្កាន់ដៃចំណាយពីហាងណាក៏បាន នៅក្នុងផ្សារហេរីថេក។

CONTACT INFO

Tel           : +855 15 464 222