ពត៌មានលំអិតអំពីព្រឹត្តិការណ៍

កីឡាប្រណាំងស្រា្តយ៏ឌ៍រ

កីឡាប្រណាំងស្រា្តយ៏ឌ៍រ

កាលបរិច្ឆេទ: ១៥/កញ្ញា/២០១៩

បើក: ១០ ព្រឹក - ៨ យប់

ទីកន្លែង: ផ្សារ ហេរីថេក ជាន់ B1

កីឡាប្រណាំងស្រ្តាយ៍ឌ័រ នឹងត្រឡប់មកសារជាថ្មីទៀតហើយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះនាថ្ងៃ​
អាទិត្យ ទី ១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៩ នៅផ្សារ ហេរីថេក ជាន់ B1 ចាប់ពីម៉ោង ១០ព្រឹក ដល់ម៉ោង ៨យប់។ ដូច្នេះបិតាមាតាកុំភ្លេចជូនកូនៗជាទីស្រឡាញ់ដែលមានអាយុចាប់ពី ០៣ ដល់ ០៦ឆ្នាំ មកចុះឈ្មោះចូលរួមលេង ឬ ប្រកួតកីឡាប្រណាំងស្រ្តាយ៍ឌ័រ ទាំងអស់គ្នា។ ការចុះឈ្មោះមានតម្លៃ ២ដុល្លារ ប៉ុណ្ណោះសម្រាប់៣០នាក់ដំបូង ដែលក្នុងនោះមានរួមបញ្ចូលនូវ ស្រ្តាយ៍ឌ័រ សម្រាប់ធ្វើការប្រណាំង និងមួកសុវិត្ថភាព មួយផងដែរ។ កាន់តែពិសេសចំពោះការជាវនូវ ស្រ្តាយ៍ឌ័រ ក្នុងកម្មវិធីនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ ១០% ភ្លាមៗ។ តោះនាំកូនៗរបស់លោកអ្នកមករីករាយចុងសប្តាហ៍និងទទួលយកបទពិសោធន៍ថ្មីទាំងអស់គ្នា!
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមធ្វើការទាក់ទងទៅកាន់លេខ 061 599 881/ 071 6518 356/ 087 295 540

CONTACT INFO

Name      : Mr. Male Puth

Tel           : +855 61 599 881

Email      : info@thesportshubcambodia.com