ព័ត៌មានហាង

BAR-B-Q PLAZA

លេខឯកតា: 005

ប្រភេទ: អាហារ | ភេសជ្ជៈ

ជាន់: GF

បើក: Everyday | 10:00AM - 10:00PM

ទូរស័ព្ទ: +855 63 210 715

ការទូទាត់:

អនុវត្តតាម :

Brand Story

Since 1987, we have been providing a unique DIY dining experience with a touch of inspiration from Japan. Growing from a single branch to become a leading chain restaurant brand with over 140 branches throughout Thailand and South East Asia in 2017, we have our recipe for success—Happiness Value Chain. We ignite happiness in everybody in our value chain from partners to our people. They then share their upbeat feelings with our customers through food, service and atmosphere. And everyone is overjoyed.

About
Bar B Q Plaza follows the foods safety across the high quality of food control and to ensure that the foods are standards every day. Our customer enjoys cooking, sharing and making the most of happiness with Bar B Q Plaza.

ការផ្តល់ជូន