ព័ត៌មានហាង

Domino’s Pizza

លេខឯកតា: ០១៨

ប្រភេទ: អាហារ | ភេសជ្ជៈ

ជាន់: GF

បើក: ជា​រៀងរាល់ថ្ងៃ | 10:00 ព្រឹក - 10:00 យប់

ទូរស័ព្ទ: +855 93 997 222

ការទូទាត់:

អនុវត្តតាម :

អំពីហាង

ដូមីណូភីហ្ សាបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ ១៩៦០ និងជាង ៥៥ ឆ្នាំនៅក្នុងអាជីវកម្មនេះ

យើងគឺជាក្រុមហ៊ុនចែកចាយភីហ្សាលំដាប់លេខ ១ នៅលើពិភពលោក។