ព័ត៌មានហាង

Kokekokko

លេខឯកតា: ០៣៤

ប្រភេទ: អាហារ | ភេសជ្ជៈ

ជាន់: GF

បើក: ជា​រៀងរាល់ថ្ងៃ | 09:00 ព្រឹក - 10:00 ល្ងាច

ទូរស័ព្ទ: +855 93 822 785

ការទូទាត់:

អនុវត្តតាម :

អំពីហាង

ស្លាបមាន់បែបជប៉ុន និងកូរ៉េជាមួយទឹកជ្រលក់ដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់។