ព័ត៌មានហាង

Miniso

លេខឯកតា: ០០៨

ប្រភេទ: បច្ចេកវិទ្យា | ទិញឥវ៉ាន់ | គ្រឿងសំអាង

ជាន់: B1

បើក: ជា​រៀងរាល់ថ្ងៃ | 09:00 ព្រឹក - 10:00 យប់

ទូរស័ព្ទ: +855 96 969 3006

ការទូទាត់:

អនុវត្តតាម :

អំពីហាង

ផលិតផលល្អឥតខ្ចោះដ៏ល្បីល្បាញរបស់ MINISO ត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់នូវទស្សនវិស័យនៃជីវិតសាមញ្ញមានផាសុកភាពនិងមានគុណភាពខ្ពស់ជារៀងរាល់ថ្ងៃ ។ គុណសម្បត្តិរបស់ហាងនៃម៉ាកផលិតផលមួយនេះគឺផលិតមកដើម្បីតម្រូវកាពេញចិត្តពីអតិថិជន។