ព័ត៌មានហាង

Starbucks

លេខឯកតា: ០០៤

ប្រភេទ: ភេសជ្ជៈ

ជាន់: GF

បើក: ជា​រៀងរាល់ថ្ងៃ | 06:30 ព្រឹក - 09:00 ល្ងាច

ទូរស័ព្ទ: +855 87 700 794

ការទូទាត់:

អនុវត្តតាម :

អំពីហាង

អ្នក​ជំនាញ​ផ្នែក​លីង​កាហ្វេ និង​ចែក​ចាយ​កាហ្វេ​គុណភាព​ខ្ពស់​​លំដាប់​ពិភពលោក​តាំង​ពី​ឆ្នាំ​