ព័ត៌មានហាង

Toys & Me

លេខឯកតា: ០២១

ប្រភេទ: ការកំសាន្ត

ជាន់: B1

បើក: ជា​រៀងរាល់ថ្ងៃ | 09:30 ព្រឹក - 10:00 យប់

ទូរស័ព្ទ: +855 93 629 668

ការទូទាត់:

អនុវត្តតាម :

អំពីហាង

Toy & Me គឺជាហាងដ៏ធំមួយដែលផ្គត់ផ្គង់នូវសម្ភារ: កុមារនៅកម្ពុជា។ Toy & Me ផ្តល់ជូននូវលើសពីសម្ភារ:ក្មេងលេង។