ការផ្តល់ជូន

BUY 1 GET 1 FREE | EVERY TUESDAY ONLY!

BUY 1 GET 1 FREE | EVERY TUESDAY ONLY!

ហាង: Legend Cinema

កាលបរិច្ឆេទ: Tuesday Promo only!

បើក: 08:00am - 10:00pm

ជាន់: 3F

កាន់កាតសមាជិកមកជាមួយ បានសំបុត្រថែមមួយភ្លេតរៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារ🤟🤩

🎟 រាល់ការទិញសំបុត្រកុនដោយប្រើប្រាស់កាតសមាជិករបស់រោងភាពយន្ដ លេជេន លោកអ្នកនឹងទទួលបានប្រូម៉ូសិន ទិញ1 ថែម 1 លើសំបុត្រកុនរៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារ។

👉 លក្ខខណ្ឌអនុវត្ត
-សម្រាប់កៅអីទោល និងសំបុត្រប្រភេទ 2D, 3D
-សម្រាប់ភាពយន្តគ្រប់ប្រភេទនៅសាខា លេជេន អ្នកបានទៅ
-សម្រាប់ការទិញសំបុត្រតាមកាតសមាជិកនិងរៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារតែប៉ុណ្ណោះ មិនរាប់បញ្ចូលថ្ងៃបុណ្យឈប់សម្រាក
-កាតសមាជិកមួយអាចទទួលបានប្រូម៉ូសិនតែមួយដងប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃ
– ប្រូម៉ូសិននេះអាចប្រើប្រាស់បានគ្រប់ប្រភេទ សាលទាំងអស់ លើកលែងតែ Gold Class និង Diamond Class ជាមួយហ្នឹង សាលទម្រង់ Screen X និង Dolby Atmos និងសាលចាក់បញ្ចាំងជាភាសាចិន។

📍ការផ្ដល់ជូននេះគឺមាននៅរៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារប៉ុណ្ណោះ។