ការផ្តល់ជូន

រោងភាពយន្ដ លេជេន

រោងភាពយន្ដ លេជេន

ហាង: Legend Cinema

កាលបរិច្ឆេទ: 18 កញ្ញា 2023

បើក: 08:00am - 10:00pm

ជាន់: ជាន់ទី3

ថ្ងៃនេះចង់ឮពាក្យថា “រៀបចំខ្លួនមកអូន បងជូនទៅមើលកុន” 🥹 ❣️ រាល់ការទិញសំបុត្រកុនដោយប្រើប្រាស់កាតសមាជិករបស់រោងភាពយន្ដ លេជេន លោកអ្នកនឹងទទួលបានប្រូម៉ូសិន ទិញ1 ថែម 1 លើសំបុត្រកុនរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទ។ 👉 លក្ខខណ្ឌអនុវត្ត – សម្រាប់កៅអីទោល និងសំបុត្រប្រភេទ 2D , 3D, Gold & Diamond Class – សម្រាប់ការទិញសំបុត្រតាមកាតសមាជិក និងរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទតែប៉ុណ្ណោះ មិនរាប់បញ្ចូលថ្ងៃបុណ្យឈប់សម្រាក – សម្រាប់តែការជាវនៅបញ្ជរសំបុត្រផ្ទាល់ – កាតសមាជិកមួយអាចទទួលបានប្រូម៉ូសិនតែមួយដងប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃ 📍ការផ្ដល់ជូននេះគឺមាននៅរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទ តែប៉ុណ្ណោះ។