ផល្លាអាលឡូ

ផល្លាអាលឡូ

កន្លែងល្អណាស់សម្រាប់ការថតរូបនៃអគារដ៏ស្រស់ស្អាតការដើរទិញឥវ៉ាន់បរិភោគ