ការផ្តល់ជូន

ភីហ្សា ង៉ូវហេង

កាលបរិច្ឆេទ: 09 កុម្ភះ 2024

បើក: 08:00am - 10:00pm

ជាន់: ជាន់ផ្ទាល់ដី

ឈុតចូលឆ្នាំចិន

កាលបរិច្ឆេទ: 01​ - 29 February 2024

បើក: 08:00am - 10:00pm

ជាន់: GF

Monthly Flavor

កាលបរិច្ឆេទ:

បើក: 08:00am - 10:00pm

ជាន់: ជាន់ផ្ទាល់ដី

Buy 1 Get 1 Free | ភីហ្សាសាំយ៉ាំងហឹរថ្មី!

កាលបរិច្ឆេទ:

បើក: 08:00am - 10:00pm

ជាន់: ជាន់ផ្ទាល់ដី

បញ្ចុះតម្លៃ 30%

កាលបរិច្ឆេទ: ចាប់ពីថ្ងៃនេះ រហូតដល់ ទី15 ខែមេសា 2024

បើក: 08:00am - 10:00pm

ជាន់: ជាន់ផ្ទាល់ដី

BUY 1 GET 1 FREE | EVERY TUESDAY ONLY!

កាលបរិច្ឆេទ:

បើក: 08:00am - 10:00pm

ជាន់: 3F

Coffee date on payday

កាលបរិច្ឆេទ: រៀងរាល់ថ្ងៃទី 01st - 2nd, 15th and 16th ចាប់ពីខែ មករា ដល់ខែ កក្កដា 2024

បើក: 08:00am - 10:00pm

ជាន់: ជាន់ផ្ទាល់ដី