ការផ្តល់ជូន

BUY 1 GET 1 FREE | EVERY TUESDAY ONLY!

កាលបរិច្ឆេទ: Tuesday Promo only!

បើក: 08:00am - 10:00pm

ជាន់: 3F

Coffee date on payday

កាលបរិច្ឆេទ: រៀងរាល់ថ្ងៃទី 01st - 2nd, 15th and 16th ចាប់ពីខែ មករា ដល់ខែ កក្កដា 2024

បើក: 08:00am - 10:00pm

ជាន់: ជាន់ផ្ទាល់ដី