ព័ត៌មានហាង

Yammy Korea

លេខឯកតា: 023

ប្រភេទ: ភេសជ្ជៈ

ជាន់: 2F

បើក: Everyday | 11:00AM - 09:00PM

ទូរស័ព្ទ: +855 95 442 514

ការទូទាត់:

អនុវត្តតាម :

BRAND STORY 

Yammy korea suki is a korean food toppoki style and traditional Korean foods.
 
 

ការផ្តល់ជូន